تأیید انجام گفتگوی علمی سوم دوره سطح یک بلندمدت فلسفه و عرفان اسلامی