تأیید انجام گفتگوی علمی دوم دوره کوتاه مدت عرفان اسلامی