تأیید انجام گفتگوی علمی دوم دوره سطح یک بلندمدت فلسفه و عرفان اسلامی