تأیید انجام گفتگوی علمی اول دوره کوتاه مدت عرفان اسلامی